Skip to main content

Propozície

1. Všeobecné pravidlá

  1. Oficiálny názov pretekov: Kráľová Carp Cup (ďalej len „preteky“)
  2. Organizátor pretekov: MSO SRZ Sereď
  3. Trvanie pretekov: 3.11.2024, 13:00 – 9.11.2024, 08:00 hod.
  4. Termín registrácie: 2.11.2024 10:00 – 17:00
  5. Miesto konania pretekov: Vodná nádrž Kráľová
  6. Úvodný ceremoniál – registrácia: Event Hotel Kaskády
  7. GPS súradnice: 48.20950806841765, 17.79795997065916
  8. Oficiálna stránka preteku: kralovacarpcup.com
  9. Oficiálna facebooková stránka preteku fb.com/kralovacarpcup
  10. Kráľová Carp Cup sú medzinárodné preteky v love kaprov
  11. Porušenie pravidiel, ktoré bude nahlásené alebo spozorované organizátormi, bude okamžite preskúmané a v závislosti od závažnosti môžu viesť k diskvalifikácii bez nároku na vrátenie štartovného a ostatných platieb.
   Organizátor si vyhradzuje právo na okamžitú (počas pretekov) alebo dodatočnú (po ukončení pretekov) diskvalifikáciu a vrátenie prípadných ocenení vo všetkých prípadoch, keď dôjde k porušeniu predpisov.
  12. Oficiálnym jazykom preteku je slovenčina a angličtina. Propozície sú k dispozícii v slovenskom a anglickom jazyku. V prípade potenciálnych nezrovnalostí medzi výkladom pôvodnej (slovenskej) verzie a anglického prekladu sa za platnú považuje slovenská verzia.
  13. Oficiálnou menou preteku je euro (EUR).
  14. Počet tímov je 78

2. Časový harmonogram pretekov

Registrácia pretekárov:
2.11.2024 10:00 – 17:00

Slávnostné otvorenie preteku v konferenčnej sále hotela Event Kaskády:
2.11.2024 – 18:00

Losovanie lovných miest:
2.11.2024 – 18:30

Obsadenie lovných miest:
3.11.2024 od 07:00

Začiatok preteku:
3.11.2024 13:00

Koniec preteku:
9.11.2024 08:00

Záverečný ceremoniál a odovzdávanie cien v konferenčnej sále hotela Event Kaskády:
9.11.2024 – 12:00

3. Podmienky registrácie

  1. Organizátor pretekov Kráľová Carp Cup chce zachovať medzinárodný charakter pretekov, preto stanovuje limitovanú kvótu pre každú štátnu príslušnosť.
  2. Prihlásenie do preteku musí byť uskutočnené písomne prostredníctvom online registračného formulára na webovej stránke: https://kralovacarpcup.com/registracia alebo jej anglickej verzii https://kralovacarpcup.com/registration
  3. Organizátor zašle na zaregistrovanú e-mailovú adresu oznámenie o prijatí prihlášky na preteky. Prijaté tímy budú organizátorom kontaktované a bude im zaslané číslo bankového účtu na úhradu štartovného.
  4. Od 1.12.2023 bude spustená registrácia tímov
  5. Výber tímov je výhradným právom organizátora, ponechaný na jeho diskréciu (voľnú úvahu). Ten nie je povinný vysvetľovať odmietnutie alebo prijatie.
  6. Výška štartovného je 1 600 EUR/tím.
  7. Záloha 600 Eur musí byť uhradená na účet organizátora MsO SRZ Sereď najneskôr do 31.12.2023. ( vybraným tímom bude číslo účtu zaslané e – mailom). V prípade, že do 31.12.2023 nebude záloha uhradená na účet organizátora MsO SRZ Sereď bude registrácia tímu zrušená a jeho účasť bude ponúknutá ďalšiemu tímu v poradí.
  8. Zvyšná časť štartovného 1000 Eur musí byť uhradená do 31.3.2024 na účet organizátora MsO SRZ Sereď. Ak nebude zvyšná časť štartovného uhradená na účet organizátora MsO SRZ Sereď do 31.3.2024 záloha štartovného nebude tímu vrátená a tím bude zo štartovacej listiny vyradený.

4. Registrácia na mieste

  1. Registrácia prebieha na recepcii Event Hotel Kaskády
  2. Registrácia je možná len v prípade, že pretekári majú všetky potrebné doklady;
   proces končí podpísaním kompletne vyplneného registračného formulára.
  3. Každý pretekár je povinný sa preukázať platným dokladom totožnosti:
   • občiansky preukaz / vodičský preukaz / pas (doklad totožnosti s fotografiou)
  4. Každý účastník musí podpísať registračný formulár
  5. Účastníci svojím podpisom potvrdzujú, že si prečítali a akceptujú pravidlá pretekov; okrem toho akceptujú, že v prípade sporov sa budú riadiť nestrannými rozhodnutiami rozhodcov.
  6. Každý účastník dostane náramok, ktorý musí nosiť počas celého preteku.
  7. Pri registrácii si jeden člen z každého tímu vyžrebuje číslo označujúce poradie, v ktorom pôjde losovať
  8. Tímy, ktoré prídu neskoro na registráciu, alebo prídu po uzavretí registrácie, sa nemôžu zúčastniť preteku a strácajú nárok na vrátenie štartovného.

5. Rozhodcovia

Organizátor poverí hlavného rozhodcu, ktorí bude zodpovedný za organizáciu, priebeh a férovosť pretekov.

Štruktúra rozhodcov:

  • Hlavný rozhodca
  • Sektorový rozhodca
  • Pomocný rozhodca / vážiaci asistent sektorového rozhodcu

6. Žrebovanie miest

  1. Žrebovanie miest v prvom kole začína žrebovaním poradia, ktoré určí poradie v registrácii. Určený člen tímu vyžrebuje číslo, ktoré udáva poradie losovania miesta (napríklad tím, ktorý vyžreboval miesto 10, bude losovať v poradí desiaty).
  2. V druhom kole sa losuje lovné miesto.
  3. Do 3.11.2024, 07:00 je obsadzovanie lovného miesta zakázané.

7. Pretekársky tím

  1. Tím sa skladá z 3 plnohodnotných pretekárov.
  2. Na preteky sa môžu prihlásiť iba osoby staršie ako 18 rokov.

8. Starostlivosť o rybu

  1. Tím loví na 4 prúty, kde na každom prúte môže byť iba 1 nadväzec s jedným jednoháčikom.
  2. V každom tíme sú povolené maximálne 2 člny.
  3. Sonary sú povolené.
  4. Každý tím musí mať minimálne 3 plávajúce saky s plavákmi, v ktorých môže zasakovať ryby do odváženia. Používanie klasických sakov na ryby je zakázané. Od ulovenia až po zváženie sú za bezpečnosť ulovených rýb zodpovední pretekári.
  5. Každý tím musí mať aspoň 2 veľké kaprové podberáky (minimálna veľkosť ramien 1m). Podberák s pevnou obručou okrúhleho tvaru s gumovou sieťkou je zakázaný. 2 podložky vaničkového typu (minimálna veľkosť 60×100 cm). Použitie podložky pod ryby je povinné aj v člne. Ďalej je povinné používanie dezinfekcie pri každej ulovenej rybe. Nesprávne používanie pomôcok, ktoré zabezpečujú starostlivosť o ryby, bude mať za následok udelenie žltej karty.
  6. Trojnožka na váženie rýb je povinná pre každý tím.

9. Pravidlá týkajúce sa používania člnov

  1. Kvôli bezpečnosti pretekárov bude stav člnov, ktoré budú pretekári používať a ich vybavenie, kontrolované sektorovým rozhodcom podľa technických požiadaviek a zoznamu povinného vybavenia člnu.
  2. Môžu sa používať iba člny, ktoré boli skontrolované a dostali označenie od sektorového rozhodcu.
  3. Po kontrole vydajú sektoroví rozhodcovia osvedčenie, ktoré dokazuje, že čln má všetko potrebné vybavenie a je vo vyhovujúcom stave. Každý čln po kontrole sektorovým rozhodcom dostane bezpečnostnú plombu s jedinečným identifikačným znakom, odstránenie tejto plomby je zakázané až do konca pretekov.
  4. Organizátori majú právo vykonávať náhodné kontroly člnov kedykoľvek pred pretekmi alebo počas nich. Akékoľvek zistené nedostatky môžu mať za následok okamžitú diskvalifikáciu.
  5. Kontrolu člnov vykonávajú sektoroví rozhodcovia na vylosovanom mieste.
  6. Čln nesmie byť dlhší ako 5 m a kratší ako 2,4 m.
  7. Počas pretekov môžu byť použité iba elektromotory.
  8. Povinná výbava pre používané člny:
   – veslá
   – 2 záchranné vesty s píšťalkou a reflexnými prvkami
   – kotva s minimálnou hmotnosťou 5 kg
   – 10 m dlhé lano s ťažným okom
   – klaksón
   – svetlo
   – nádoba na vylievanie vody z člna
  9. Používanie záchranných viest pri jazde na člne je povinné počas celých pretekov. Ak tak neurobíte, v prvom prípade bude varovanie (4 hodinové prerušenie lovu rýb). V druhom prípade bude udelená žltá karta a pozastavenia všetkých činností súvisiace s rybolovom na 12 hodín a v ďalšom prípade diskvalifikácia.
  10. Položenie člna na vodu pred začiatkom preteku je prísne zakázané. Porušenie tohto pravidla má za následok udelenie žltej karty. (4 hodinové prerušenie lovu rýb)
  11. Čln musí byť bezpečne ukotvený.
  12. Spanie v člne je prísne zakázané.
  13. Počas celých pretekov môžu byť na vode 2 člny za jedno družstvo, ale vo všetkých prípadoch musí byť na brehu jedna osoba (porušenie tohto pravidla má za následok 4 hodinové prerušenie lovu rýb).
  14. Pred výmenou člnu musí byť informovaný sektorový rozhodca.
  15. Kúpanie v priehrade je počas celých pretekov prísne zakázané. Po prvom porušení bude udelená žltá karta, po druhom porušení diskvalifikácia.
  16. Člny pohybujúce sa v noci po vodnej hladine musia byť osvetlené (hlavnými svetlami alebo navigačnými svetlami). Porušenie tohto pravidla má za následok udelenie žltej karty a pozastavenie všetkých činností súvisiace s rybolovom na 12 hodín a v ďalšom prípade diskvalifikácia.
  17. Oba člny všetkých tímov budú vybavené sledovacím GPS zariadením, ktoré naň namontuje sektorový rozhodca a zaistí bezpečnostnou plombou so sériovým číslom. Pomocou tohto zariadenia bude usporiadateľ sledovať pohyb lodí počas celých pretekov.

10. Iné pravidlá

  1. Počas trvania pretekov je zakázané osvetľovať vodnú hladinu vysokovýkonnými reflektormi na dlhšiu dobu. Ďalej je zakázané rušiť ostatných rybárov lampami a laserovými prístrojmi. Počas celej noci je povinné osvetlenie miesta lovu. Pretekári môžu používať čelovky nepretržite.
  2. Okrem živých návnad je možné na háčik a kŕmenie použiť akúkoľvek nástrahu alebo návnadu, ktorá nie je škodlivá pre životné prostredie.
  3. Súčasné použitie 4 prútov je povolené, ale je možné ponechať si náhradné prúty pre prípad poškodenia jedného z použitých prútov.
  4. Ak rozhodca zistí, že okrem 4 povolených prútov boli použité aj iné prúty, daný tím bude okamžite diskvalifikovaný z preteku.
  5. Ryba zaseknutá pred koncom pretekov musí byť nahlásená rozhodcom a do konečného výsledku bude započítaná za predpokladu, že bude zdolaná do 30 minút po skončení pretekov.
  6. Limit návnad je 150 kg
  7. GPS lokátory budú tímom zapožičané po úhrade vratnej kaucie 150 € za kus. Iné GPS lokátory nie sú povolené.

11. Pravidlá rybolovu

  1. V mieste konania preteku sa môžu zdržiavať len pretekári, organizátori a zamestnanci akreditovaní organizátormi.
  2. Ak čln tímu vstúpi do sektoru susedného tímu, treba požiadať rozhodcu pretekov o vyriešenie situácie. Rozhodnutie sektorového rozhodcu musia rešpektovať oba tímy.
  3. Lovné miesto môže opustiť vždy len jedna osoba z tímu.
  4. V každom prípade musí byť na brehu jedna osoba.
  5. Na vodu môžu byť umiestnené maximálne 4 bóje na družstvo. Po skončení preteku musia byť bóje odstránené.
  6. Svetelné bóje sú povolené.
  7. Používanie olovených záťaží je prísne zakázané. V prípade nahadzovania z brehu je možné použitie olovenej neodpadávajúcej záťaže.
  8. Je prísne zakázané opúšťať a zdržiavať sa mimo oblasti vyznačenej 4 súradnicami GPS. Ďalej je prísne zakázané kŕmiť, používať sonar, a nahadzovať z člnov mimo tohto priestoru. Osoba, ktorá toto pravidlo poruší, je napomenutá (žltá karta – pozastavenia všetkých činností súvisiace s rybolovom na 12 hodín) a v ďalšom prípade je diskvalifikovaná (červená karta). Za správnu definíciu týchto 4 súradníc GPS je zodpovedný tím! Všetky tímy majú maximálne 3 hodiny od začiatku preteku na ich presné definovanie. Po tomto čase budú GPS zariadenia funkčné a budú platiť sankcie aj za prekročenie hranice sektora.
  9. Maximálna vzdialenosť vyvážky je od 350 do 550 metrov od brehu (označenej GPS súradnicami).
  10. Pri zdolávaní rýb je dovolené prekročiť hranice sektoru. Každé prekročenie sektoru pri zdolávaní rýb je povinné okamžite oznámiť sektorovému rozhodcovi.
  11. V prípade každej nezhody ohľadom hraníc svojho sektoru musí každý rešpektovať rozhodnutie sektorového rozhodcu.
  12. Používanie zavážacích lodiek počas preteku je prísne zakázané.
  13. V prípade vyhlásenia čiernej vlajky (nevyhovujúce poveternostné podmienky) je prísne zakázané nahadzovať, kŕmiť a vykonávať akékoľvek činnosti vo vode. O vyhlásení čiernej vlajky rozhoduje hlavný rozhodca.
  14. Po zdolaní kapra z člna je možné rybu priviesť na breh na fotografovanie nasledujúcim spôsobom:
   – Po zdolaní sa kapor vloží do podložky pod kapra s pevnými stenami. Pri prenášaní rýb treba kapra priebežne polievať vodou.
   – Ryby v podberáku sa nesmú dvíhať, prenášať a brať do podložky na brehu bez použitia saku s plavákom.
   – Nedodržanie tohto pravidla bude potrestané žltou kartou a pozastavenia všetkých činností súvisiacich s rybolovom na 12 hodín!
  15. Po nahlásení možného porušenia pravidiel v prípade, že sa nepreukáže, že nahlásený tím porušil niektoré pravidlá, dostane tím oznamujúci porušenie žltú kartu a pozastavenie všetkých činností súvisiace s rybolovom na 12 hodín!

12. Sektory a vozidlá

  1. V sektore musia tímy udržiavať miesto dostatočne čisté a chrániť životné prostredie. Okrem toho musia tímy zanechať miesto v rovnakom stave, v akom ho obsadili/prevzali. Po skončení preteku musia všetky tímy opustiť dejisko najneskôr do 11:30.
  2. Zakladanie ohňa je prísne zakázané. Používanie plynových varičov je povolené.
  3. Kempovanie a stavanie bivakov je povolené len v priestore určenom organizátorom. V každom prípade je povinné poslúchnuť príkazy rozhodcu. Označenie stredu lovného miesta organizátorom bude zároveň aj stredom bivakovej zóny tímu, ktorá nesmie byť viac ako 30 m.
  4. Pretekári budú parkovať svoje vozidlá len na vyhradených parkoviskách. Pretekári nesmú počas pretekov jazdiť so svojimi vozidlami v mieste konania pretekov. Vozidlá budú pustené do sektorov len na naloženie a vyloženie vecí. Čas na to potrebný určí organizátor.
  5. Odpadky pretekári zbierajú do uzatvárateľných plastových vriec.
  6. Pretekári môžu mať návštevy od východu do západu slnka po konzultácii s rozhodcom.

13. Váženie úlovkov

  1. Organizátori počas trvania pretekov zabezpečujú priebežné váženie nonstop
  2. Pretekári musia aktívne spolupracovať pri procese váženia, fotografovaní.
  3. V prípade chytenia ryby pretekári volajú rozhodcovi určenému pre daný sektor.
  4. Od okamihu ulovenia ryby až po jej váženie sa ryba musí držať v sakoch, s plavákom vo vode hlbokej najmenej 1 meter. Je prísne zakázané priväzovať rybu k brehu (v prvom prípade sa udeľuje žltá karta a pozastavenia všetkých činností súvisiace s rybolovom na 12 hodín!).
  5. Váženie môže vykonať len rozhodca na váhe poskytnutej organizátorom.
  6. Pri vážení rýb je prítomný jeden člen daného tímu, rozhodca a jeden člen susedného tímu, ktorí schvália úlovok. Ak na žiadosť rozhodcu susedný tím nie je ochotný schváliť úlovok svojou prítomnosťou a podpisom, daný tím musí prerušiť lov rýb na 4 hodiny.
  7. Dokumentáciu o vážení (čas úlovku, meno pretekára, hmotnosť ulovenej ryby) podpíše a potvrdí jeden z členov tímu.
  8. Pretekári sú zodpovední za kontrolu správnosti údajov uvedených v dokumentácii.
  9. Po oficiálnom vážení bude každá ryba odfotená nasledovným spôsobom:
   V procese váženia má fotografia urobená rozhodcom prednosť pred ostatnými fotografiami vyhotovenými na súkromné použitie. Po odfotografovaní sa ryba vypustí v prítomnosti rozhodcu.
  10. V prípade nezrovnalostí medzi údajmi o vážení, ktoré má pretekár na jednej strane a rozhodca na strane druhej, sa budú považovať za platné údaje rozhodcu.
  11. Po dokončení procesu váženia zašle rozhodca písomnú dokumentáciu a fotografie do centrály organizácie, ktorá rybu zaregistruje.
  12. Bezpečnosť rýb je v každom prípade najvyššou prioritou. Fotografovanie a vypúšťanie rýb preto vykonávajte opatrne.
  13. Po ukončení procesu váženia môže rybu vypustiť iba rozhodca.

14. Hodnotenie

  1. Boduje sa len kapor o hmotnosti 8,00 kg a kapor, ktorý má nad 8 kg.
  2. Celkovým víťazom preteku je tím s najväčšou váhou 3 bodovaných rýb. V prípade nerozhodného výsledku vyhráva tím s väčšou rybou. Ak je hmotnosť najväčšej ryby oboch tímov rovnaká, rozhoduje, ktorý tím rybu skôr ulovil.

15. Ceny

  1. Ceny za „3 najťažšie ryby“:
   1. miesto: 20.000 EUR
   2. miesto: 10.000 EUR
   3. miesto: 5.000 EUR
  2. Cena za najväčšiu rybu:
   1. miesto: 2.000 EUR
  3. Ďalšie ceny v rámci sektorov: (Hodnotia sa 4 sektory)
   1. miesto: 1.500 EUR
   2. miesto: 1000 EUR
   3. miesto: 500 EUR
  4. Pozor! Každý tím môže vyhrať iba jednu cenu, okrem ceny za najväčšiu rybu. Ak neočakávane nie sú v sektore žiadne úlovky, prvé tri ceny sú určené žrebovaním tímov v sektore.

16. Protesty

  1. Ak pretekársky tím zistí a nahlási porušenie týchto propozícií, je vhodné to zdokumentovať nahratím videa alebo odfotením.
  2. Počas pretekov môže ktorýkoľvek tím vzniesť protest voči porušeniu týchto propozícii, maximálne však do 15 minút po ukončení pretekov. Podanie protestu bude podmienené zložením zálohy v sume 100 EUR.
  3. V prípade zistenia oprávnenosti podaného protestu, bude záloha v sume 100 EUR vrátená.
  4. V prípade zistenia neoprávnenosti podaného protestu, nebude záloha v sume 100 EUR vrátená a organizátor je oprávnený si ju ponechať ako zmluvnú pokutu.

17. Vyššia moc

  1. V prípade, že sa preteky nemôžu uskutočniť z dôvodu neočakávaných udalostí (vyššej moci), zaplatená peňažná suma štartovného sa vracia a organizátor ju prevedie späť na bankový účet, z ktorého bola poukázaná. Okrem týchto dôvodov sa už zaplatený registračný poplatok (štartovné) nevracia, a to ani v prípade, že tím z akýchkoľvek dôvodov odstúpi z preteku.
  2. Za vyššiu moc sa hlavným organizátorom považujú: opatrenia nariadené úradmi z dôvodu pandémie, nevyhovujúci stav vody, náhle zhoršenie kvality vody pri vonkajšom znečistení potvrdené úradmi a pod.

18. Diskvalifikácia

  1. V prípade diskvalifikácie sa anulujú aj čiastkové výsledky tímu. Diskvalifikovaný tím prestane okamžite loviť.
  2. Ak je v člne osoba, ktorá nie je oficiálnym členom tímu, tím je okamžite diskvalifikovaný. Neplatí pre organizátora a pracovníka media tímu.
  3. Nevhodné používanie člna, plavba bez záchrannej vesty (žltá karta: pozastavenie všetkých činností súvisiacich s rybolovom na 12 hodín).
  4. Používanie člnov v prípade vyhlásenia čiernej vlajky má za následok okamžitú diskvalifikáciu (výnimka z pravidla: ak je vyhlásená čierna vlajka počas toho, ako je pretekár na vode, musí sa čo najskôr vrátiť na breh).
  5. Ak čln nespĺňa bezpečnostné požiadavky podľa sektorového rozhodcu, tím je najskôr upozornený (žltá karta: pozastavenie všetkých činností súvisiacich s rybolovom na 12 hodín) a pri opakovanom porušení bude diskvalifikovaný z pretekov.
  6. Akýkoľvek pokus o podplatenie rozhodcov, prípadne ak sa tím pokúsi do výsledkov zaradiť ním nechytenú rybu alebo sa pokúsi odvážiť jednu rybu viackrát bude potrestaný okamžitou diskvalifikáciou a nahlásený polícii.
  7. Je prísne zakázané byť mimo svojho sektoru vyznačeného 4 súradnicami GPS!
  8. Pohybujúce sa člny musia byť v noci osvetlené. Porušenie tohto pravidla má za následok udelenie žltej karty – pozastavenie všetkých činností súvisiacich s rybolovom na 12 hodín a v ďalšom prípade diskvalifikáciu.
  9. Nesprávne sakovanie rýb a zlé zaobchádzanie s úlovkom má za následok udelenie žltej karty – pozastavenie všetkých činností súvisiacich s rybolovom na 12 hodín a v ďalšom prípade diskvalifikáciu.
  10. Je zakázané používať olovené záťaže. Porušenie tohto pravidla má za následok udelenie žltej karty – pozastavenie všetkých činností súvisiacich s rybolovom na 12 hodín a v ďalšom prípade diskvalifikáciu.
  11. Po udelení žltej karty, bude tím potrestaný 12-hodinovou penalizáciou, ktorá začína po vytiahnutí poslednej udice. Počas trestu je zakázané vykonávať činnosti súvisiace s rybolovom!
  12. Druhá žltá karta znamená okamžité vylúčenie z preteku (červená karta). Po vylúčení musí tím okamžite opustiť svoj sektor a priestory pretekov. Výsledky tímu sú anulované.
  13. Ak tím odstráni alebo sa pokúsi odstrániť GPS zariadenie (alebo ho úmyselne poškodí), ktoré je zabezpečené bezpečnostnou plombou na člne, nasleduje okamžitá diskvalifikácia tímu.

19. Zodpovednosť

  1. Organizátor nezodpovedá za škody na zdraví a majetku pretekárov.
  2. Podpisom registračného formulára pretekár súhlasí s propozíciami pretekov Kráľová Carp Cup.
  3. GPS zariadenie obdržané od organizátorov je potrebné po skončení pretekov odovzdať nepoškodené. V prípade, že tím GPS zariadenie nevráti alebo ho vráti s poškodením, zaplatená záloha za toto zariadenie sa mu nevracia.

20. Marketing a médiá

  1. Pretekárske tímy podporia prácu mediálneho tímu, ktorý určí organizátor a budú mu nápomocní na uskutočňovanie rozhovorov, fotografovanie a natáčanie videí.
  2. Podpísaním registračného formulára pretekári berú na vedomie a súhlasia, že ich fotografie a videá zhotovené počas pretekov môžu byť zverejnené v médiách.

Ostatné

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícii do 1.10.2024.

Na regulárnosť pretekov bude dohliadať notár.

Riaditeľ preteku – Peter Strapáč
Hlavný rozhodca – Marián Kohút
Riaditeľ organizačného tímu – Marián Kobetič